Blog > Komentarze do wpisu

Barok w Polsce

BAROK W POLSCE

 

            Barok to nazwa jednego z głównych kierunków w sztuce europejskiej XVII w. Obejmuje malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę i literaturę. W literaturze polskiej termin „barok” ma dwa znaczenia. Określa epokę literacką trwającą od schyłku lat 80 XVI w po lata 30 XVIII. Barok to również nazwa głównego prądu literackiego tej epoki. Z uwagi na czasową rozległość rozróżniamy trzy fazy baroku:

I FAZA – wczesna – trwa od lat 80 XVI w po lata 20 XVII. Dominuje w niej poezja mistyczno – metafizyczna nawiązująca do średniowiecznej filozofii i tradycji starotestamentowej. Głównymi przedstawicielami tego okresu są: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sebastian Grabowiecki.

II FAZA – dojrzały barok – przypada na środkowe lata wieku XVII. W okresie tym następuje rozkwit liryki barokowej. Jej mistrzem był, korzystający z doświadczeń europejskiego nurtu poezji marynistycznej, Jan Andrzej Morsztyn.

III FAZA – późny barok – trwa od lat 80 XVII w po lata 30 XVIII w. Okres końcowy epoki przypada na czas kryzysu państwa. Tworzyli wówczas zwolennicy ideologii sarmackiej – Wacław Potocki, Wespazjan Kochowski, Jan Chryzostom Pasek;

 

            Na kształt i rozwój kultury barokowej olbrzymi wpływ miała kontrreformacja. Wobec rozbicia chrześcijańskiej jedności, zarysował się głęboki kryzys świadomości jednostki, rodzący konieczność odnalezienia wartości trwałych i niezmiennych. Stopniowemu odradzaniu się wzorów antycznych towarzyszyło również odradzanie się zainteresowań tradycją średniowieczną. Taką postawę wspomagało ponowne zainteresowanie się filozofią św. Augustyna. W okresie baroku zostały podważone zasadnicze hasła humanistyczne renesansu. Niemożliwe okazało się pogodzenie wartości ziemskich, wiecznych i ostatecznych.

 

POLSKA W OKRESIE BAROKU

 

            Była państwem niepodległym o ustroju feudalnym, którego formą była pańszczyzna:

 1. sytuacja polityczna kraju:
  1. wzrost wolności szlacheckiej,
  2. osłabienie polityczne kraju,
  3. zrywanie sejmów „liberum veto”,
  4. okres wielu wojen i zniszczeń;
 2. sytuacja ekonomiczna:
  1. zahamowanie rozwoju miast,
  2. narastający wyzysk chłopów,
  3. upadek gospodarczy (zniszczenia wojenne),
 3. sytuacja kulturalna:
  1. zahamowanie rozwoju nauk humanistycznych i przyrodniczych,
  2. obniżenie poziomu nauczania w szkołach,
  3. likwidacja drukarń (oraz obniżenie się poziomu czytelnictwa);czwartek, 24 maja 2012, neoza

Polecane wpisy